Privacyverklaring

MANA Co bv, gevestigd aan de Jan Campertstraat 5, 6416 SG Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Jan Campertstraat 5
6416 SG Heerlen
+31 45 400 96 30
www.manawashere.com

Contactpersoon mbt gegevensbescherming:
Jennie Rekers, te bereiken via jennie@mana-co.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

MANA Co bv verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– Bankrekeningnummer
– Bedrijfsnaam

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Toestemming: Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor (één van) de volgende doeleinden:
– het ontvangen van onze nieuwsbrief of andere reclame-uitingen. NB: ons nieuwsbriefsysteem slaat interacties op t.b.v. het personaliseren en relevant maken van de inhoud van de nieuwsbrieven.


Overeenkomst
: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij een betrokken partij bent voor (één van) de volgende doeleinden:

– het afleveren van goederen en diensten;
– het administratief kunnen afhandelen van rekeningen, offertes en facturen;
– het kunnen aanbieden van offertes.

Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van MANA voor (één van) de volgende doeleinden:

– commercieel belang zoals het ontvangen van een gepersonaliseerde mailing in het kader van relatiemarketing. Of om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administration@mana-co.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

MANA Co bv neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MANA Co bv) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MANA Co bv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar van inactieve contacten tenzij je zelf eerder een verzoek indient om je gegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

MANA Co bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MANA Co bv gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je mbt tot onze nieuwsbrieven zelf doen via een profiel wijzigen formulier dat in al onze nieuwsbrieven te vinden is. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar administration@mana-co.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. MANA Co bv zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. MANA Co bv wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MANA Co bv neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via administration@mana-co.nl

Menu